Attendance


Attendance

Bright school  को Live Attendance बाट आफ्नो छोराछोरी  बिद्यालय गए वा नगएको अभिभावकले सजिलै थाहा पाउन सक्नु हुन्छ । connect your Institution

? My School - ?BRiGHT App - ? BRiGHT School