BRiGHT Communication App

BRiGHT Communication App

Notice to Schools, Teachers & Parents
---------------------------------------------------
Schools need  for Communication App
Features:
✓ Send Attendance Notifications to Parents
✓ Send Homework Notifications to Parents
✓ Send Exam Routines & Results to Parents
✓ Send Bills & Receipts to Parents
✓ Send Urgent Notifications & SMS to Parents

आफ्नो विद्यालयलाई BRiGHT SCHOOL (DIGITAL SCHOOL) बनाउन चहानुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस्
9857030396, 9847152917, 071551318

वा तपाइको फोन नम्बर हामीलाई दिनुहोस्, हामी सम्पर्क गर्छौँ।